Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020. godine izmijenjen je čl. 172. OZ-a kojim su uređeni primici zaštićeni od ovrhe. Između ostalog, poslodavcima je omogućeno:

– neoporezivu božićnicu,

– neoporezivu novčanu nagradu za rezultate rada,

– neoporezive jubilarne nagrade, i

– druge neoporezive primitke

isplaćivati na radnikov račun zaštićen od ovrhe.

Važno je napomenuti da se Zakon o izmjenama i dopunama OZ-a većinom primjenjuje na postupke pokrenute nakon 28. studenog 2020., osim pojedinih odredaba. Čl. 172. OZ-a  sada su propisana izuzeća od ovrhe pa posljedično tome i primanja koja se smiju isplaćivati na posebni (zaštićeni) račun. Primanja koja su izuzeta od ovrhe su od sada ( posebno su otisnuta nova primanja koja su izuzeta od ovrhe od 28.11.2020.,a  isplaćuju se na zaštićeni račun):

 • primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
 • primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,
 • primanja po osnovi socijalne skrbi,
 • primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,
 • primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,
 • primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,
 • naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
 • primanja po osnovi odličja i priznanja,
 • rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
 • utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
 • naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 • dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 • naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
 • potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
 • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
 • sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelombespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore,
 • novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom,
 • dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
 • pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
 • naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze,
  sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat,
 • sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava,
 • nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima,
 • sportske stipendije za sportaše s invaliditetom,
 • ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

Ukoliko imate pravni problem iz područja ovršnog prava obratite nam se s povjerenjem.