Zemljišnoknjižno pravo i nekretnine

Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima vezano za promet nekretnina i upisa u zemljišne knjige (upis vlasništva, etažnog vlasništva, hipoteka, služnosti i sl.) te provjera nekretnine prije kupnje (“due diligence”)

Pravno savjetovanje vezano za zaštitu posjeda, stjecanje i zaštitu prava vlasništva, zajedničkog vlasništva, suvlasništva i etažnog vlasništva, služnosti, založnog prava i prava građenja sastavljanje i analiza ugovora

Pravno savjetovanje i zastupanje u pojedinačnim ispravnim postupcima i postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora. 

Trgovačko pravo

Sastavljanje i analiza ugovora;
pravno savjetovanje i zastupanje stranaka u sklapanju pravnih poslova

Zastupanje stranaka pred trgovačkim sudovima;
pružanje cjelovite pravne podrške u poslovanju

Pravo trgovačkih društava

Pravno savjetovanje i zastupanje vezano za osnivanje trgovačkih društava; 
sastavljanje statuta i društvenih ugovora i drugih pravih akata društava

Sastavljanje i analiza poduzetničkih ugovora;
zastupanje na skupštinama društava, u postupcima upisa u sudski registar

Pravno savjetovanje i zastupanje vezano za statusne promjene društava te likvidacije društava
provođenje cjelovite analize trgovačkih društava (“due diligence”)

Obvezno pravo, naknada štete i ugovori

Pravno savjetovanje i zastupanje iz područja obveznog prava; pravno savjetovanje prilikom pregovora oko sklapanja ugovora

Sastav i analiza predugovora te izrada svih vrsta ugovora kao primjerice ugovora o kupoprodaji, najmu, zakupu poslovnog prostora, darovanju, ugovore o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, zajmu, posudbi, ugovor o djelu, ugovor o građenju, ostavi, o nalogu, ortakluku te druge imenovane i neimenovane ugovore  

Pravno savjetovanje i sastav isprava vezano za promjene u obvezno pravnom odnosu, poput cesije, preuzimanja duga, pristupanja dugu, preuzimanje ispunjenja, asignacije, prijenosa ugovora te u slučaju raskida ugovora, prijeboja te u drugim slučajevima prestanka ugovora 

Pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima ništetnosti i pobojnosti ugovora te u postupcima pobijanja dužnikovih pravnih radnji; pravno savjetovanje i zastupanje u postupcima naknade štete, stjecanje bez osove i poslovodstva bez naloga 

Nasljedno pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje u ostavinskim postupcima;

sastav oporuka i svih vrsta isprava i nasljednopravnih sporazuma.

Naplata potraživanja (ovrhe, osiguranja, založna prava)

Pravno savjetovanje i zastupanje u ovršnim postupcima, postupcima izricanja privremenih i prethodnih mjera i zasnivanja založnih prava radi osiguranja potraživanja.

Radno pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje poslodavaca i radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa; pravno savjetovanje prilikom zasnivanja radnog odnosa te sastavljanje ugovora o radu, ugovora o djelu, managerskih ugovora, pravilnika o radu
i drugih općih akata poslodavca

Pravno  savjetovanje i zastupanje u slučaju otkaza ugovora o radu kao i drugim slučajevima prestanka radnog odnosa; pravno savjetovanje i zastupanje poslodavaca kao i radnika u radnim sporovima te pružanje drugih pravnih usluga iz područja radnog prava.

Upravno pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje u raznim vrstama postupaka pred upravnim tijelima kao što su postupci dobivanja koncesije, izvlaštenja, radi povrata oduzete imovine, postupci pred poreznim tijelima i drugi

Pravno savjetovanje i zastupanje statusnih pitanja stranaca, državljanstvo, boravak i rad stranaca; pravno savjetovanje i zastupanje prilikom izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih dozvola, radnih dozvola, te pružamo sve ostale odvjetničke usluge vezane za upravno pravo

Zastupanje pred sudovima i upravnim tijelima, pravno savjetovanje i zastupanje u sudskim postupcima